Category Archives: Biogramy

mgr Katarzyna Szczechowiak 

8 sie, 2023
michalk
No Comments
mgr Katarzyna Szczechowiak:
Magister psychologii oraz magister dietetyki, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, specjalista psychologii klinicznej – neuropsycholog. Zawodowo, od 2015 roku, związana z NZOZ Wrocławskie Centrum Alzheimerowskie, gdzie jako psycholog-badacz uczestniczy w badaniach klinicznych nowych leków przeciwko chorobie Alzheimera. Członek Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego. Autorka wystąpień konferencyjnych oraz publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych dotyczących m.in. roli diety przeciwzapalnej i działań profilaktycznych w chorobie Alzheimera. Inicjatorka i autorka badań dotyczących wpływu czynników stylu życia na funkcjonowanie poznawcze pacjentów, będących przedmiotem pracy doktorskiej przygotowywanej pod kierunkiem prof. Jerzego Leszka na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.

dr hab. Aneta Domagała, prof. UMCS

27 lip, 2023
michalk
No Comments

Aneta Domagała – dr hab., profesor w Katedrze Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; językoznawca, logopeda. Jej prace badawcze koncentrują się wokół zaburzeń komunikacji językowej – ustnej i pisemnej.

Opublikowała kilkaset publikacji naukowych, w tym monografie: Zachowania językowe w demencji (2007), Narracja i jej zaburzenia w otępieniu alzheimerowskim (2015), Grafomotoryka u dzieci w wieku 7-13 lat (wraz z U. Mirecką; wyd. I – 2010, wyd. II – 2015), Choroba Alzheimera. Zaburzenia komunikacji językowej (wraz z E. Sitek, 2018), także Profil sprawności grafomotorycznych (z U. Mirecką; wyd. I – 2010, wyd. II – 2023) i Skala oceny sprawności grafomotorycznych (z U. Mirecką; wyd. I – 2017, 2023). Zrealizowała ministerialny projekt naukowy poświęcony sprawnościom narracyjnym u osób z otępieniem w chorobie Alzheimera. Jest współredaktorem kilku monografii, m.in. Język. Interakcja. Zaburzenia mowy. Metodologia badań (z T. Woźniakiem; 2007), Zaburzenia komunikacji pisemnej (z U. Mirecką; 2017), Metody terapii logopedycznej (z U. Mirecką; wyd. I – 2018, wyd. II – 2022). Ceni badania aplikacyjne. Z myślą o pacjentach z otępieniem przygotowała publikacje o charakterze popularnonaukowym, wdrożeniowym – poradnik Choroba Alzheimera. Komunikacja z chorym (wyd. I – 2007, wyd. II – 2008) oraz materiały pomocnicze Teraz i dawniej. Zeszyty ćwiczeń dla osób z chorobą Alzheimera (wraz z E. Długosz-Mazur E., 2007). Od kilkunastu lat jest członkiem Zarządu Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego.

dr hab.n.med. i n.o zdr. Katarzyna Polanowska

27 lip, 2022
michalk
No Comments

dr hab. n. med. i n. o zdr. Katarzyna Polanowska:

Specjalista psychologii klinicznej, neuropsycholog kliniczny. Jest kierownikiem Pracowni Neuropsychologii Klinicznej II Kliniki Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Zajmuje się diagnostyką i rehabilitacją osób z zaburzeniami poznawczo-behawioralnymi spowodowanymi uszkodzeniem mózgu, a także diagnostyką różnicową zaburzeń psychogennych o obrazie chorób neurologicznych. Jest autorką licznych publikacji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz współautorką programów komputerowych do terapii afazji („Afa System”) i dysfunkcji wykonawczych („ExeSystem”). Prowadzi wykłady z zakresu neuropsychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i kursach teoretycznych do specjalizacji z zakresu psychologii klinicznej, neurologii i rehabilitacji medycznej, realizowanych w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Prowadzi badania nad efektywnością rehabilitacji neuropsychologicznej z użyciem technik behawioralnych i poza-behawioralnych, w tym szczególnie nad korzyściami płynącymi z połączenia standardowych form terapii poznawczej z metodami nieinwazyjnej stymulacji mózgu, takimi jak przezczaszkowa powtarzana stymulacja magnetyczna (rTMS) i przezczaszkowa stymulacja stałoprądowa (tDCS). Bada też wpływ leczenia neurochirurgicznego z wykorzystaniem głębokiej stymulacji mózgu na funkcjonowanie poznawcze i emocjonalne osób z chorobą Parkinsona i padaczką lekooporną.

mgr Anna Wodzińska (z d. Przewłócka)

20 gru, 2015
michalk
No Comments

mgr Anna Wodzińska

Psycholog, pedagog, neuropsycholog. Zdała egzamin specjalizacyjny w zakresie z psychologii klinicznej w dziedzinie neuropsychologii, odbywanej pod kierunkiem dr hab. n.zdr. Emilii Sitek. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie psychologii transportu na Uniwersytecie Gdańskim, kursu terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży w Centrum CBT w Warszawie oraz wielu innych kursów i szkoleń. Współautorka publikacji naukowych o tematyce neuropsychologicznej. Jej główny obszar zainteresowań stanowi neuropsychologia dziecka. Pracuje obecnie w Gdańskim Centrum Zdrowia, gdzie zajmuje się głównie diagnozą i terapią dzieci z zaburzeniami rozwoju; prowadzi konsultacje psychologiczne i neuropsychologiczne; współpracuje z Oddziałem Neurologii Szpitala Św. Wojciecha, Copernicus PL Sp. z o. o. w Gdańsku. Współpracowała z prof. M. Bogdanowicz i dr K. Bogdanowicz przy realizacji projektu „The Good Start Method for English” i obecnie współprowadzi szkolenia w tym zakresie.

dr Anna Marcinkowska

gru, 2015
michalk
No Comments

Absolwentka psychologii, specjalności neurobiopsychologia. Na co dzień związana z Zakładem Radiologii oraz Kliniką Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Zainteresowania badawcze obejmują neuropsychologię człowieka dorosłego ze szczególnym uwzględnieniem roli neuroobrazowania funkcjonalnego oraz wykorzystania traktografii w psychologii. Ukończyła także studia podyplomowe Psychologia Kliniczna organizowane na GUMed.  Klinicznie zakres zainteresowań obejmuje dwa obszary. Pierwszy to diagnoza i rehabilitacja neuropsychologiczna dorosłych pacjentów z uszkodzeniami OUN, a także zastosowanie funkcjonalnego rezonansu magnetycznego w planowaniu zabiegów neurochirurgicznych resekcji guzów mózgu. Drugi obszar pracy obejmuje kwalifikację pacjentów do przeszczepów narządów (m.in. wątroby, nerek, wysp trzustkowych), a także wsparcie psychologiczne pacjentów po przeszczepie oraz dializowanych. Odbyła staże m.in. na Oddziale Neurologii Szpitala Św. Wojciecha, Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku pod kierunkiem dr hab. Emilii Sitek, oraz w Klinice i Katedrze Neurochirurgii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego w Warszawie pod kierunkiem dr Aleksandry Bali. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na GUMed z zakresu psychologii poznawczej, neuroobrazowania, a także neuroradiologii dla kierunku Psychologia Zdrowia.

dr n. hum. Klaudia Kluj-Kozłowska

gru, 2015
michalk
No Comments

Klaudia Kluj-Kozłowska – neurologopeda, dr n. hum. w zakresie językoznawstwa 

absolwentka Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego oraz podyplomowych studiów Psychologii Klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

            W latach 2012-2019, neurologopeda w Oddziale Neurologicznym i Udarowym Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku, nadal współpracująca ze specjalistami Oddziału w ramach prowadzenia zajęć praktycznych z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń językowych na Podyplomowych Studiach z Neurologopedii na Uniwersytecie Gdańskim oraz zajęć o tematyce neurologopedycznej ze słuchaczami kierunku Psychologia Zdrowia na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Współzałożycielka Centrum Diagnozy i Terapii Neurologopedycznej (CDiTN) działającego na terenie Trójmiasta i okolic, gdzie zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń mowy u dzieci i dorosłych chorych neurologicznie oraz sprawuje nadzór merytoryczny nad pracą zespołu logopedów i neurologopedów.

            Autorka artykułów naukowych z zakresu diagnozy i terapii afazji i dyzartrii. Interesuje się zaburzeniami językowymi w przebiegu postępujących schorzeń neurologicznych. Członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

Mgr Małgorzata Dzienniak

gru, 2015
michalk
No Comments

Mgr Małgorzata Dzienniak

Specjalista psychologii klinicznej, neuropsycholog. Zajmuje się diagnozą psychologiczną i neuropsychologiczną, ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy różnicowej zespołów otępiennych. Obecnie pracuje na Oddziale Diagnostyczno-Obserwacyjnym Kliniki Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jest członkiem zespołu specjalistów kwalifikujących pacjentów z zaawansowaną chorobą Parkinsona do terapii infuzyjnych w ramach projektu realizowanego w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Obecnie w trakcie kursu terapii poznawczo-behawioralnej, zajmuje się psychoterapią osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi i osobowości. Przez 12 lat była pracownikiem Środowiskowego Domu Samopomocy Łódzkiego Towarzystwa Alzheimerowskiego, wspierając zarówno pacjentów jak i ich bliskich. Wspólnie z Barbarą Malinowską opracowała kilka zeszytów ćwiczeń służących do stymulacji funkcji językowych pacjentów z choroba Alzheimera. Nadal współpracuje z tym ośrodkiem prowadząc Grupę Wsparcia dla Opiekunów i Rodzin. Współautorka artykułów naukowych na temat zespołów otępiennych i chorób psychicznych. Członek Łódzkiego Towarzystwa Alzheimerowskiego i Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

mgr Iwona Przybyło

gru, 2015
michalk
No Comments


Iwona Przybyło 

Magister pielęgniarstwa, absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu na kierunku Pielęgniarstwo Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Wiceprezes Fundacji Dementia Action Alliance Polska. Specjalista Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki. Dyplomowany terapeuta zajęciowy, coach i trener. W swojej pracy kieruje się pasją do ludzi starszych, szacunkiem dla ich różnorodności i wszystkiego tego, co przeżyli. Jest pasjonatką bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem. Posiada ponad 18-letnie doświadczenie w pracy z pacjentami, gdzie towarzyszyła im pracując na różnych oddziałach szpitalnych. Od lat jest zaangażowana w edukację i podnoszenie kompetencji zawodowych opiekunów osób starszych, pielęgniarek i terapeutów zajęciowych. Pasjonatka kawy i kawiarni oraz wszystkiego co jest z nimi związane.

dr hab. n. med. Katarzyna Nowicka-Sauer

gru, 2015
michalk
No Comments

dr hab. n. med. Katarzyna Nowicka-Sauer

Specjalista psychologii klinicznej. Jest autorką lub współautorką ponad 70 publikacji naukowych z zakresu psychologii klinicznej i psychologii zdrowia, opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Od roku 1993 związana jest zawodowo z Katedrą  Medycyny Rodzinnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu komunikacji klinicznej, zaburzeń psychicznych w chorobach somatycznych oraz percepcji choroby i jej uwarunkowań. Była organizatorką i współprowadzącą kursów psycho-edukacyjnych dla pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym. Jej doświadczenia praktyczne obejmują długoletnią pracę diagnostyczną i terapeutyczną z pacjentami cierpiącymi na choroby przewlekłe, w tym głównie układowe schorzenia tkanki łącznej oraz pacjentami Oddziału Kardiochirurgii Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie.

mgr Marta Kuklińska

gru, 2015
michalk
No Comments

mgr Marta Kuklińska

Specjalista psychologii klinicznej w dziedzinie neuropsychologii, kończąca specjalizację z psychologii klinicznej w dziedzinie neuropsychologii pod kierunkiem dr n. hum. Dariusza Wieczorka. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jest współautorką kilku publikacji naukowych o tematyce psychiatrycznej. Do jej zainteresowań należą zagadnienia otępienia czołowo-skroniowego oraz rola diagnozy neuropsychologicznej w ocenie zdolności prowadzenia pojazdów przez osoby z chorobami neurodegeneracyjnymi. Od 2005 roku pracuje z osobami starszymi cierpiącymi z powodu chorób psychicznych i otępiennych. Początkowo pracowała na Oddziale Psychogeriatrycznym Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu. Obecnie pracuje na Oddziale Psychogeriatrycznym Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego przy NZOZ Medyk w Starogardzie Gdańskim, gdzie zajmuje się diagnozą i terapią osób w podeszłym wieku i diagnostyką neuropsychologiczną, uczestniczy również w międzynarodowym projekcie badawczym dotyczącym osób z chorobą Alzheimera.